ПОНЯТИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

1. Понятие брачного договора и временные границы ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Брачный договор - это договор, составленный супругами (ИЛИ Лица, желающие заключить брак), с целью регулирования имущественных отношений между НИМИ НА СЛУЧАЙ РАЗВОД.

Сегодня достаточно распространенным среди невест стало заключение брачного договора. Все большее количество людей понимает, что вполне логично оговорить определенные моменты до того, как вы станете мужем и женой, чтобы потом, в случае развода, не стать настоящими врагами.

Когда можно заключать брачный договор? 

Брачный договор может быть заключен лицами, которые подали заявление о регистрации брака, а также супругами.

В первом случае договор вступает в силу в день регистрации брака, во втором- в день нотариального удостоверения.

Брачный договор можно заключить в любой момент пребывания в браке.

То есть даже если вы состоите в браке уже длительное время, ваши взгляды на жизнь изменились, вы приобрели значительное количество имущества и хотите застраховать себя от рисков в случае развода, вы можете заключить такой договор.

Брачный договор заключается в письменной форме и нотариально заверяется. 

Если Вы находитесь в статусе НОВОБРАЧНЫХ, нотариусу НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ справку из органов ЗАГС С ИНФОРМАЦИЕЙ О НАЗНАЧЕНИИ регистрации БРАКА на соответствующую дату.

Если Вы находитесь в браке, то нотариусу представляется свидетельство о регистрации брака.

2. Изменение брачного договора

Изменять брачный договор можно, но только с добровольного согласия обоих супругов. Поэтому, чтобы избежать лишних затрат и нервов, лучше постараться сразу предусмотреть в брачном контракте все возможные варианты развития ситуации и максимально детализировать все условия договора. Помните, брачный договор не является признаком недоверия ко второй половинки, а лишь дополнительной гарантией, согласовать все нюансы в договорном порядке, чтобы в будущем не тратить свое время, нервы и значительные средства на судебную волокиту.


Образец
брачного договора

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

 Місто Київ                                                       чотирнадцяте червня дві тисячі дев’ятнадцятого року 

Ми, нижчепідписані громадянин України Качка Панас Миронович, 26.06.1982 року народження, зареєстрований за адресою: _____, номер та серія паспорта _________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними та громадянка України Качка Уляна Ігорівна, року народження, зареєстрована за адресою: реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФОПП - перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з 06 червня 2009 року (свідоцтво про шлюб, видане відділом реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у м. Києві, про що 06 червня 2009 року складено відповідний актовий запис №), попередньо ознайомлені з вимогами Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України та іншого чинного законодавства України, дотримання яких є необхідним для вчинення даного правочину, добровільно, на ґрунті взаємної згоди уклали цей договір про таке: 

1. Майнові відносини 

1.1. Майно набуте нами за час шлюбу розподіляється між нами на правах особистої приватної власності. 

1.2. Особистою приватною власністю дружини є кожна річ індивідуального користування не залежно від внесеного кожного із членів сім’ї вартісного еквіваленту в їх придбання (наприклад: одяг, ювелірні прикраси тощо), речі для професійних занять. 

 1.3. Особистою приватною власністю чоловіка є кожна річ індивідуального користування не залежно від внесеного кожним із членів сім’ї вартісного еквіваленту в їх придбання (наприклад, одяг, ювелірні вироби тощо), речі для професійних занять. 

1.4. Рухоме та нерухоме майно, в т.ч. квартири, будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки та інша нерухомість, автомобілі, грошові збереження, набуті на ім’я дружини до шлюбу чи будуть набуті нею в майбутньому шляхом прийняття в дар, успадкування, міни чи купівлі, будуть належати тільки їй, а чоловік не матиме претензій щодо відчуження цього майна чи витрачання нею зазначених грошей і при укладенні правочинів згоди чоловіка на його придбання, міну, дарування, продаж, заставу (іпотеку) у банківських установах чи укладення інших договорів щодо рухомого чи нерухомого майна не вимагається. 

 1.5. Рухоме та нерухоме майно, в т.ч. квартири, будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки чи інша нерухомість, автомобілі, грошові збереження, набуті на ім’я чоловіка до шлюбу чи будуть набуті ним в майбутньому шляхом прийняття в дар, успадкування, міни чи купівлі, будуть належати тільки йому, а дружина не матиме претензій щодо відчуження цього майна чи витрачання ним зазначених грошей і при укладенні правочинів згоди дружини на його придбання, міну, дарування, продаж, заставу (іпотеку) у банківських установах чи укладення інших договорів щодо рухомого чи нерухомого майна не вимагається. 

 1.6. Гонорари, виграші кожного з нас, кошти особистих банківських чи кредитних рахунків, платіжних карток чи інших фінансових надходжень, в т.ч. заробітна плата, є особистою власністю кожного з нас і при їх витрачанні претензій один до одного мати не будемо. 

1.7. Закладені мною, в Україні чи в інших країнах фірми чи інші бізнесові та господарські товариства, вкладення акцій чи дольова участь у товариствах, будівництві, торгові марки, назви фірм, фірмові знаки та прибутки від діяльності товариств, будуть належати мені та моя дружина не буде вимагати поділу цих підприємств чи прибутків, одержаних від їх діяльності на даний час чи в майбутньому. Одночасно, я не буду мати претензій до прибутків від професійної діяльності моєї дружини та не буду вимагати їх поділу під час шлюбу чи після його розірвання, в жодному і в тому числі судовому порядку, і не відповідатиму по будь яких її фінансових, майнових чи інших спірних питаннях, що можуть виникнути в процесі діяльності в цих товариствах, в т. ч. сплата податків чи інших обов’язкових платежів, де б вони не виникали. 

1.8. Зобов’язання за кредитними договорами, банківськими угодами, договорами застави (іпотеки) майна які укладені та/чи можуть бути укладені кожним із нас особисто, створюють зобов’язання виключно для учасника такого договору та не поширюються на другого з подружжя. Ми, як чоловік і дружина, не несемо зобов’язань один перед другим при укладенні таких правочинів та не відповідаємо своїм особистим майном за дії або бездіяльність другого з подружжя. 

 2. Питання матеріального утримання дітей 

2.1. Сторони домовились, що обов’язок утримувати дитину покладається на того з батьків, з ким проживає дитина. 

2.2. На виконання п.3.1. цього договору сторони домовилася про те, що в січні, березні, травні, липні, вересні та листопаді обов’язок утримувати дітей покладається на батька. 

2.3. На виконання п.3.1. цього договору сторони домовилася про те, що в лютому, квітні, червні, серпні, жовтні та грудні обов’язок утримувати дітей покладається на матір. 

2.4. Додаткові витрати на дітей (витрати на лікування, розвиток здібностей тощо) батько та матір оплачують в рівних частках. Після досягнення дітьми повноліття та продовження навчання батьки в рівних частках зобов’язуються оплачувати витрати на навчання дітей до досягнення дітьми двадцяти трьох років. 

2.5. У разі погіршення матеріального становища когось із батька або матері даний договір може бути переглянутий щодо питань матеріального утримання дитини в порядку визначеному п.п.6.2., а в разі недосягнення згоди сторонами даного Договору – в судовому порядку.

3. Інші умови 

3.1. У разі зміни свого місця проживання, визначеного у даному Договорі, сторона, щодо якої сталися зміни, зобов’зується повідомити іншу сторону у семиденний строк. 

 4. Припинення шлюбу 

4.1. У разі розірвання шлюбу, наше майно підлягає розподілу між нами згідно цього договору. 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Одностороння зміна умов укладеного нами шлюбного договору не допускається. 

5.2. Окремі пункти шлюбного договору можуть бути змінені нами за взаємною згодою з подальшим нотаріальним посвідченням таких змін до цього договору а, в разі відсутності згоди цей договір може бути змінений або розірваний в судовому порядку. 

5.3. Законодавство України в т.ч. ст. 92-103 Сімейного кодексу України сторонам роз’яснено. 5.4. Даний шлюбний договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса _____________________, а два інші видано сторонам. 

5.5. Шлюбний договір набуває чинності в день його підписання та нотаріального посвідчення. 

5.6. Шлюбний договір укладений без зазначення терміну його дії. 

Підписи: ______________

                 ______________

Місто Київ, Україна.                                                шостого червня дві тисячі дев’ятнадцятого року. 

Цей договір посвідчено мною, _____________ приватним нотаріусом ______________. 

Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

 Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. 

Зареєстровано у реєстрі за № Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат». Приватний нотаріус _____________  

Брачный договор

НУЖНА ПОМОЩЬ ПО брачному договору? ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ

CRM-форма з'явиться тут
Брачный договор

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Содержание брачного договора

Содержание брачного договора

  • Определение в брачном договоре правового режима имущества
  • Определение порядка пользования имуществом
  • Определение в брачном договоре права на содержание
  • Что указывать категорически нельзя?

читать...

Договор между мужем и женой
Договор между мужем и женой

  • Имущественные договоры супругов
  • Договор между мужем и женой по содержанию ребенка

читать...

Признание брачного договора недействительным
Признание брачного договора недействительным

  • Основания признания брачного договора недействительным
  • Кто имеет право подавать заявление в суд о признании брачного договора недействительным?
  • Последствия признания брачного договора недействительным

читать...

Cookie-файли
Налаштування Сookie-файлів
Детальна інформація про цілі обробки даних і постачальників, які ми використовуємо на наших сайтах
Аналітичні Cookie-файли Відключити все
Технічні Cookie-файли
Інші Cookie-файли
Ми використовуємо файли Cookie для поліпшення роботи, персоналізації та підвищення зручності користування нашим сайтом. Продовжуючи відвідувати сайт, ви погоджуєтеся на використання нами файлів Cookie. Детальніше про нашу політику щодо Cookie.
Детальніше Зрозуміло
Cookies